Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Logijobs Kft. (1093, Budaspest Bakáts utca 1-3 , adószám: 27557385-2-43 ) (a továbbiakban:  Szolgáltató) által üzemeltetett  logijobs.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) által elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatás) nyújtására és a Szolgáltatások igénybevételére, valamint a Szolgáltatás igénybe vevőjére (a továbbiakban Felhasználó) vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

 

 1. A szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Logijobs Kft.

A Szolgáltató címe: 1093 Budapest Bakáts utca 1-3.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége, a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@logijobs.hu

Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-394661

Adószáma: 27557385-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Törvényszék Cégbírósága

Az adatvédelmi tisztviselő neve, e-mail címe, telefonszáma:

Katona Judit hello@logijobs.hu 0036 30 9190760

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Rackforest Kft.  Budapest 1132, Victor Hugo u. 18-22.

 

 1. Fogalom-meghatározások

Amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a jelen ÁSZF-ben használt alábbi nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az alábbi jelentésük van:

„Adatkezelési Tájékoztató”  az Adatkezelési tájékoztató az Alkalmazást használó Felhasználók által megadott személyes adatokkal kapcsolatos Szolgáltató általi adatkezelési gyakorlatot tartalmazza, rendelkezései a jelen ÁSZF rendelkezéseivel együttesen alkalmazandóak;

„Adatvédelmi Törvény” a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényt jelenti;

„ÁSZF” a jelen Általános Felhasználási Feltételeket jelenti;

„Elektronikus Kereskedelmi Törvény” vagy „Elker. tv.” az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt jelenti;

„Felhasználó vagy Felhasználók” az a természetes személy, aki álláskeresési, illetve állásjelentkezési célból a Szolgáltatást igénybe veszi (Álláskereső Felhasználó); valamint az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (illetve a nevében eljáró természetes személy), aki munkaerő-keresési, illetve álláshirdetés-megjelenítési célból a Szolgáltatást igénybe veszi (Álláshirdető Felhasználó). Az Álláskereső Felhasználó és az Álláshirdető Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felhasználó, többes számban Felhasználók;

„GDPR” az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

„Honlap” az Üzemeltető által. üzemeltetett https://logijobs.hu Internetes Honlap, amelyen a Szolgáltatás egyes elemei elérhetőek;

„Polgári Törvénykönyv” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

„Szerzői Jogok Törvény” a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;

„Szolgáltatás”. a Szolgáltató által a Honlapon illetve az Alkalmazáson keresztül nyújtott álláskeresési és álláshirdetési szolgáltatás.

 

 1. Az ÁSZF hatálya, a szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya az Honlap igénybevételével létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://logijobs.hu/aszf honlapról.

A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szerződés nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Elker. tv.) vonatkozó rendelkezéseire. A jelen ÁSZF a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.)Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A jelen módosított ÁSZF 2021. 08. 01. napjától hatályos és visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításról a Szolgáltató értesítés formájában, e-mail útján tájékoztatja a Felhasználókat. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés az Alkalmazás letöltését valamint a jelen ÁSZF elfogadását követően jön létre, illetve a Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett  Honlapra vagy annak tartalmát bármilyen módon megismeri – abban az esetben is, amennyiben nem regisztrált felhasználója az Honlapnak – a jelen ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és azok tartalmát kifejezetten elfogadja.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, úgy nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük teljes felelősséget vállal.

 

 1. A Honlap használatával kapcsolatos felelősség és korlátozások

A Felhasználó a Honlap letöltését követően, az e-mail címe megadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

A Honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, a Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért, illetve a Felhasználók által az Honlapon elhelyezett hirdetésekért és tartalmakért nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által létrehozott tartalmakért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap a Szolgáltató által moderált. A Honlap használatának feltétele a moderálás Felhasználó általi tudomásul vétele, valamint annak elfogadása, hogy a Szolgáltató moderálási elvei semmilyen esetben nem képezik vita tárgyát, ideértve azt is, hogy a Felhasználók által a Honlap használata során létrehozott tartalomra vonatkozóan a Felhasználó szerzői joga nem érvényesülnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törvénysértő (személyiségi, kisebbségi jogok), illetve az erkölcstelen, durva, trágár, ízléstelen, bántó, sértő, obszcén vagy alpári hangnemben fogalmazott tartalmat akár előzetes felszólítás nélkül is törölje, továbbá törölje a tartalmat abban az esetben is, ha a Felhasználó tartalmilag ugyan nem törvénysértő módon, de a többi Felhasználót nyugalmát megzavaró tartalmat helyez el.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználók jogosultak a velük kapcsolatban került Felhasználókat letiltani, ezáltal megakadályozva a további üzenetek fogadását a letiltott Felhasználó részéről. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy súlyos esetben a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megsértő, a Felhasználók nyugalmát megzavaró Felhasználót törölni, regisztrációs e‐mail címét letiltani.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen ÁSZF vagy jogszabály rendelkezéseinek Felhasználók általi megszegése miatt – a Szolgáltató a Szolgáltatást vagy annak egyes funkcióit felfüggeszti.

 

 1. A szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató az Elker. tv. rendelkezéseinek maradéktalan figyelembevételével olyan szolgáltatást nyújt a Felhasználók számára, amelyben az Álláskereső Felhasználók önéletrajzot, álláskeresői profilt hoznak létre, az Álláshirdető Felhasználók álláshirdetéseket tesznek közzé a Honlapon, továbbá platformot ad az Álláskereső Felhasználók és Álláshirdető Felhasználók közötti interakciónak.

A Szolgáltató semmilyen módon nem irányítja az Álláskereső Felhasználókat, fejvadászatot, munkaközvetítői, munkaerő-kölcsönzés szolgáltatást NEM végez.

A Szolgáltató a fentebb részletezett moderáláson túl nem ellenőrzi a Felhasználók által a Honlapon hozzáférhetővé tett információk tartalmát, ezért az Álláshirdető Felhasználók a hirdetéseik illetve az Álláskereső Felhasználó az általuk szolgáltatott adatok valóságtartalmáért teljes körűen maguk felelnek.

 

 1. A szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás igénybevételéhez internetkapcsolat szükséges. A Felhasználó mindenkor saját maga köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételek rendelkezésre álljanak.

 

 1. A honlap, alkalmazás használata

A Felhasználóknak a Honlap betöltését követően a Felhasználóknak ki kell választaniuk, hogy álláshirdető vagy álláskereső felhasználóként kívánják használni a Szolgáltatást.

A Honlap, Alkalmazás használata Álláskereső Felhasználók által:

 • az Álláskereső Felhasználó a Honlapon megismerheti a jelen ÁSZF valamint az Adatkezelési tájékoztató részletes tartalmát;
 • az Alkalmazásban/Honlapon történő továbblépés feltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása. Az Álláskereső Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez;
 • az ÁSZF elfogadását követően az Álláskereső Felhasználónak lehetősége van regisztrálnia magát a Honlapra. Az Álláskereső Felhasználó által megadott valós e-mail címre a Szolgáltató egy aktiváló kódüzenetet küld. Ennek az aktiváló kódüzenetnek az Alkalmazásba, illetve a Honlapra történő beírásával aktiválódik az Álláskereső Felhasználó fiókja. Az Álláskereső Felhasználó által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. Az Álláskereső Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez;
 • a regisztráció aktiválását követően az Álláskereső Felhasználó a Honlapon meg tudja szerkeszteni személyes szakmai profilját;
 • az adatait az Álláskereső Felhasználó el tudja menteni. Az Álláskereső megadott adatai csak akkor lesz látható az Álláshirdető Felhasználó számára, ha az Álláskereső Felhasználó elküldte jelentkezését az Álláshirdető Felhasználó egy aktív, futó álláshirdetésére;
 • az Álláskereső Felhasználó bármikor módosíthatja a menüjében szereplő adatait;
 • Az Álláskereső Felhasználó köteles szavatolni, hogy az általa a elhelyezett illetve feltöltött tartalom (adatok, információk) nem sértik, illetve veszélyeztetik a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét.
 • Honlap használata Álláshirdető Felhasználók által mobilkészüléken illetve egyéb technikai eszközökön keresztül, valamint az álláshirdetés közzététele:
 • az Álláshirdető Felhasználó a Honlapon megismerheti a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató részletes tartalmát;
 • a Honlapon történő továbblépés feltétele az ÁSZF elfogadása. Az Álláshirdető Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez;
 • az ÁSZF elfogadását követően az Álláshirdető Felhasználó email cím és jelszó megadásával tud továbblépni; Az Álláshirdető Felhasználóknak lehetőségük regisztrálniuk magukat a Honlapra, Alkalmazásra e-mail cím megadásával. Az Álláshirdető Felhasználó által megadott valós e-mail címre a Szolgáltató aktiváló kódüzenetet küld. Ennek az aktiváló kódüzenetnek az Alkalmazásba, illetve a Honlapra történő beírásával aktiválódik az Álláshirdető Felhasználó fiókja. Az Álláshirdető Felhasználó által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. Az Álláshirdető Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez;
 • az Álláshirdető Felhasználólétrehozhatja céges profilját, megadhat szlogent, cég rövid bemutatását, címeket és tartalmat, feltölthet logót, céges borítóképet, megadhat bemutatkozó videót beágyazott kódot, megadhatja a weboldala, és social media oldalainak a linkjét. Aktuális álláshirdetései ez alatt a céges profil alatt fognak megjelenni;
 • a hirdetés feladása keretében az Álláshirdető Felhasználó köteles megadni az általa hirdetni szándékozott álláslehetőség főbb jellemzőit, így a munkavégzési helyét, a munka típusát, a munka rövid megnevezését valamint a munka leírását. Az Álláshirdető Felhasználó a hatékonyabb kereshetőség érdekében keresőszavakat is megadhat;
 • az Álláshirdető Felhasználó megadhatja az álláslehetőséget feltöltő személy teljes nevét (kapcsolattartó), valamint további adatokat adhat meg az állással kapcsolatban;
 • az Álláshirdető Felhasználó fényképet (logo) tölthet fel vagy választhat ki a Honlapon belül;
 • az Álláshirdető Felhasználó az álláshirdetés adatainak megadását követően köteles megadni az Álláshirdető Felhasználó számlázási adatait, mint munkáltató cégnevét, címét, adószámát;
 • a regisztrált Álláshirdető Felhasználó álláshirdetése a hirdetési díjcsomag kiválasztása után, fizettetésre kerül Simplepay rendszerén keresztül. Sikeres fizetés után a Álláshirdetés a Honlapon megjelenik. Álláshirdetőnek lehetősége van utalásos számla kérésére is, ez esetben a hirdetése azonnal megjelenik, a számlát automatikusan megkapja a regisztrált email címre;

Az Álláshirdető Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kötelezően megadandó adatokat nem tölti ki, úgy a hirdetés közzétételére nincs lehetősége.

Az Álláshirdető Felhasználók számára a hirdetés díja kiválasztott csomagonként eltérő. Árakról bővebben ( https://logijobs.hu/áraink). Az álláshirdetés feladásának feltétele, hogy az Álláshirdető Felhasználó megadja a számlázási adatait, az adószámával együtt és a hirdetés díját megfizesse. Szolgáltató időszakosan adhat kedvezményeket, amelyek kuponkód formájában alkalmazhatóak. Szolgáltató eltérhet ezen áraktól, egyedi megállapodás keretében, mennyiségi megrendelés esetén.  A hirdetések 30 napon keresztül érhetőek el a Honlapon az Álláskereső Felhasználók számára. Az Álláshirdető Felhasználó a hirdetés időtartamát díj ellenében bármikor meghosszabbíthatja.

Az Álláshirdető Felhasználó köteles az általa közzétett hirdetésekben szereplő állás időközbeni betöltése vagy az állásajánlat aktualitásának egyéb okból történő megszűnése esetén az álláshirdetését leállítani vagy törölni. A Szolgáltató teljeskörűen kizár mindennemű felelősséget, amely abból származik, hogy az Álláshirdető Felhasználó nem tett eleget a jelen szakasz szerinti kötelezettségének.

Az Álláshirdető Felhasználó szavatolja, hogy az általa közzétett álláshirdetésben elhelyezett tartalom (adatok, információk, képek) sem közvetlenül, sem közvetett módon nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe, nem tartalmaz jogsértő, valótlan, pontatlan vagy megtévesztő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét, továbbá az álláshirdetés csak olyan valós feltételeket tartalmaz, amelyeket az Álláshirdető Felhasználó ténylegesen biztosítani tud, az állás betöltésének feltételei tekintetében nem megtévesztő, félrevezető. A hirdetés tartalmának valódiságért, vagy esetleges jogszerűtlenségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, a hirdetés tartalmáért kizárólag az Álláshirdető Felhasználót terheli a felelősség.

A Szolgáltató kizárja felelősséget minden olyan kár illetve egyéb igény tekintetében, amely abból származik, hogy az Álláshirdető Felhasználó nem tett eleget a jelen szakasz szerinti kötelezettségének.

A Szolgáltató jogosult saját belátása szerint törölni az Álláshirdető Felhasználó hirdetését, amennyiben annak tartalma a jelen ÁSZF-ben foglaltakat sérti, vagy egyébként a Szolgáltató álláspontja szerint több állásajánlat közzétételére irányul; harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, reklámot tartalmaz; szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sért; becsületsértő vagy rágalmazó tartalmúak; üzleti-, vagy magántitkokat, egyéb védett ismeretet vagy politikai tartalmat tartalmaz; vagy bármilyen ellentétet szít. Az Álláshirdető Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató az Álláshirdető Felhasználó által feladott hirdetést annak tiltott tartalma miatt töröli, úgy az Álláshirdető Felhasználó nem jogosult a hirdetés díjának visszakövetelésére/visszatérítésére.

Az Álláshirdető Felhasználó saját belátása szerint jogosult az általa feladott hirdetést bármikor törölni, ugyanakkor ez esetben a hirdetési időtartamból hátralevő hirdetési díj arányos összegét nem követelheti a Szolgáltatótól.

Az Álláshirdető Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a hirdetés a megjelenítésre kerüljön.

 

 1. Adatváltozás

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy az általa önkéntesen megadott adataiban bekövetkező bármely változást a Honlapon átvezeti. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni adatai bármely jogosulatlan felhasználásáról vagy egyéb módon sértő cselekedetről.

 

 1. Böngészés használata álláskereső felhasználók által

Az Álláskereső Felhasználó számára az Álláshirdető Felhasználók hirdetései elérhetővé válnak. A hirdetések közötti minél optimálisabb keresés érdekében az Álláskereső Felhasználó szűrőket állíthat be. Az Álláskereső Felhasználó a kereső felületen kiválaszthatja az általa keresett munka típusát.

Jelentkezés állásra:

 • Az Álláskereső Felhasználó az álláshirdetéseket ajánlhatja másoknak, megoszthatja, valamint jelentkezhet az adott állásra.
 • Az Álláskereső Felhasználó jelentkezése az Álláshirdető Felhasználónál megjelenik, a jelentkezésről az adott Álláshirdető Felhasználó értesítést kap a Szolgáltatótól. Ettől az időponttól kezdve az adott Álláshirdető Felhasználó számára láthatóvá válik a hirdetésére jelentkező Álláskereső Felhasználó megadott adatai, lehetősége van, hogy az Álláskereső Felhasználó jelentkezésére reagáljon.
 •  
 1. Értesítések kezelése

A Szolgáltató a Szolgáltatás használata során a Felhasználók részére rendszerüzenet formájában értesítéseket küld, amit azok vagy a Honlapon vagy e-mail útján kapnak meg.

 

 1. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során birtokába kerülő adatok személyes adatoknak minősülnek. Az Álláshirdető Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy az Álláskereső Felhasználó által és hozzájárulásával a Honlapon hozzáférhetővé tett személyes adatokat és egyéb információkat – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban – bizalmasan kezeli, és kizárólag az álláshirdetésben meghirdetett állást kínáló megbízója munkaerő szükségletének kielégítése érdekében használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, azokat a felhasználást követően haladéktalanul megsemmisíti, törli, valamint kijelenti, hogy birtokába került adatok kapcsán a Felhasználók információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják.

A fentiekre tekintettel, a Felhasználó köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve azok felhasználás utáni megsemmisítéséről. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért és egyéb igényért teljes felelősséggel tartozik a vonatkozó jogszabályok szerint.

Az Álláskereső Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben az általa közzétett álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz, úgy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyével.

 

 1. A szolgáltatás használatával kapcsolatos tilalmak és korlátozások

A Felhasználónak tilos bármilyen olyan eszközt, rendszert vagy megoldást használnia, amely a Szolgáltatás működésére negatív hatással lehet, annak célját sérti, vagy egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során megismert elérhetőségeket kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezéssel összefüggésben használhatja fel, azokra nem továbbíthat kéretlen üzeneteket (spam) vagy egyéb, az állásjelentkezéssel összefüggésben nem álló tartalmakat.

 

 1. Szerzői jogi védelem

 A Szolgáltatás, valamint a Szolgáltatás keretében a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlaphoz, a Szolgáltatáshoz, mint szoftverhez kapcsolódó szerzői jogok tulajdonosa és jogosultja a Relocsa GmbH. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok védelmében a a két fél szerződése alapján a Szolgáltató HCB Solutions KFT jár el. A Honlapon a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő lementésen és kinyomtatáson túl más semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Felhasználó a Szolgáltatás használata során általa elhelyezett tartalom közzétételével lemond az általa elhelyezett tartalom feletti szerzői jogi rendelkezési jogáról. A Felhasználó által elhelyezett tartalom szerzői joga a közzétételt követően Szolgáltatót illeti meg.

 

 1. Felelősség

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, az adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Felhasználó továbbá kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az állásjelentkezés eredményességéért és a Felhasználók magatartásáért – ideértve a Felhasználók közötti kommunikációt is – a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szolgáltatás eredményeképpen létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért és egyéb igényekért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy harmadik személyek szolgáltatásain keresztül történő terjesztés szükségessé teheti, hogy a Felhasználó az Alkalmazás új frissítéseit szükségszerűen letöltse. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a frissítés minden esetben a Felhasználó érdekkörébe tartozik.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatáért, felhasználásáért, ideértve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel, továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, amely abból ered, hogy a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján a Szolgáltató valamely tartalmat törölt.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megtéríteni valamennyi olyan kárt illetve költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben érte.

A Felhasználó köteles helytállni, amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, továbbá a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó jelen pontokban szabályozott felelőssége a Szerződés megszűnését követően is fennáll.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartás által okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag ezen magatartás megvalósítója felel. Erre tekintettel a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, valamint egyéb hacker tevékenységeket.

 

 1. Az alkalmazás törlése

A Felhasználó adatait a Honlapon bármikor törölheti. Törlési szándékának megerősítésével minden adata visszavonhatatlanul törlésre kerül. A Felhasználó adatai törlésével a Szolgáltató nyilvántartásából is automatikusan törlődnek a Felhasználó adatai.

 

 1. A szerződés megszűnése, megszüntetése

A Szerződés a Felhasználó Profiljának – valamint az Alkalmazás igénybevétele esetén – az Alkalmazásnak a Felhasználó készülékéről való törlésével szűnik meg. A Szerződésmegszűnik továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a Szerződést megszünteti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse, amely esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

Budapest, 2021.08.01.