Adatvédelmi tájékoztató

A Logijobs Kft.  (továbbiakban: a „Logijobs”) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkaerő-közvetítői tevékenysége során a munkakeresői adatbázisában szereplő személyek  személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvénynek („Eker. tv.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek („Grtv.”) valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató” vagy az „Adatkezelési tájékoztató”) célja, hogy Logijobs tájékoztatást adjon a szolgáltatásait – elsősorban munkaerő-közvetítésre irányuló szolgáltatásait – igénybe vevő, az álláskeresői adatbázisába felvett ill. fejvadász-tevékenysége kapcsán felkeresett személyek (a továbbiakban: a „Jelölt” vagy „Jelöltek”) részére a szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) nyújtása során alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát Logijobs – tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek ill. Jelöltek személyiségi jogait és önrendelkezési jogát – magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A Jelölt azzal, hogy Logijobs.hu jelen Adatvédelmi Tájékoztatóját elfogadja, úgy nyilatkozik, hogy a munkaerőpiac aktív szereplője kíván lenni, tudomásul véve, hogy a Logijobs.hu részére megadott személyes adatai, illetve azok jelen Tájékoztatóban meghatározott része a Logijobs.hu ügyfelei, mint potenciális munkáltatók, illetve azok meghatározott része számára továbbításra kerülhetnek. Amennyiben a Jelölt ezen szándéka megváltozik, kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze Logijobs.hu felé azzal, hogy megszünteti az adatkezeléséhez történő hozzájárulását.

 

A Jelölt Logijobs.hu szolgáltatásait a saját álláskeresése céljából veszi igénybe. Eltérő esetben a Jelölt felel azért, hogy harmadik természetes személyekre vonatkozóan megadott ill. hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez a Jelölt hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Jelölt által megadott ill. megosztott tartalomért, a személyes adatok valódiságáért, megfelelőségéért és pontosságáért a Jelölt felel. Az adatközlés hiányosságaiért és a hibásan megadott adatokból adódó következményekért Logijobs.hu nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben Logijobs.hu kifejezetten kizárja.

 

A Jelölt jogosult a Logijobs.hu-hoz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a hello@logijobs.hu e-mail címen keresztül.

 

ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: Logijobs Kft.

Székhely: 1093, Budapest Bakáts utca 1-3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 394661

Adószám: 22995265-2-43

Telefonszáma: +36 20 4879800

Email cím: hello@logijobs.hu

Honlap címe: https://logijobs.hu

Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője: dr. Tóth Tímea

Az adatkezelő elérhetősége: drtimeatoth@gmail.com

A továbbiakban „Logijobs” vagy „Adatkezelő”

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Jelöltek előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása. A Jelölt a Logijobs.hu jelölti adatbázisába történő jelentkezése ill. konkrét álláshirdetésre történő jelentkezéssel egyidejűleg megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el, és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Logijobs.hu a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között.

 

Logijobs.hu a szolgáltatásai teljesítése során a Jelöltek szakmai adatbázisokból beszerzett személyes adatait kapcsolatfelvétel céljából a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a saját ill. ügyfelei jogos érdekéből kapcsolatfelvétel céljából kezeli.

 

Esetlegesen és kivételes esetben az adatkezelés alapulhat arra is, hogy az valamilyen Logijbs.hu vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

HÍRLEVÉL

 

Hírlevélre feliratkozáskor a LogiJobs gyűjti a Jelölt nevét és az e-mail címét, a feliratkozás időpontját, valamint az IP-címét. Az adatgyűjtés jogalapja a Jelölt hozzájárulása. Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben a Jelölt nem járul hozzá, a LogiJobs nem tudja a  hírlevelét eljuttatni a Jelölthöz.

A LogiJobs a Jelölt kérésének megfelelően amennyiben a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni, úgy a megadott adatait törli. A hírlevélről a Jelölt bármikor leiratkozhat a levél alján szereplő linken, amellyel az adatait a LogiJobs törli és nem küld további hírlevelet. A LogiJobs a Jelölt adataidat mindaddig kezeli, amíg a hírlevélről le nem iratkozik. A  Jelölt a személyes adatainak törlését kérheti postai úton is, a LogiJobs részére a tájékoztató 1. pontjában megjelölt címére küldött levelében, vagy az ott megjelölt e-mail címen is.

 

A Jelölt érintettként kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával is.

 

 • A Jelölt adataidat a LogiJobs erre jogosult munkatársai mellett a hírlevelek kiküldésébe bevont adatfeldolgozó kezeli: Malerlite Székhely: J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania / Email cím: info@mailerlite.com

 

ADATFELDOLGOZÁS

 

LogiJobs.hu a személyes adatokra vonatkozó egyes technikai (informatikai) műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a következők:

Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – tevékenysége: levelezés, tárhelyszolgáltatás

Amazon (székhelye: 410 Terry Avenue North Seattle, Washington 98109-5210 USA) – tevékenysége: szerver és tárhely szolgáltató

Facebook – Meta (neve: Meta Platforms Ireland Limited címe: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

tevékenysége: Közösségi média oldal

 

AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás:

A személyes adatokhoz Logijobs.hu azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek a feladataik ellátásához ez szükséges. A személyes adatok Logijobs.hu munka-erőközvetítési ill. fejvadász szolgáltatásait igénybe vevő, azaz a Jelöltek számára potenciális álláslehetőséget kínáló ügyfelei részére továbbításra kerülhetnek vagy azok számukra hozzáférhetővé tehetők konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén. A belsős pozíciók kapcsán rögzített video interjúk nem kerülhetnek harmadik fél – beleértve Logijobs ügyfeleit – számára továbbításra, illetve azok nem lesznek harmadik fél részére hozzáférhetőek. Az adattovábbításról ill. a személyes adatok hozzáférhetővé tételéről Logijobs.hu előzetesen tájékoztatja a Jelöltet. Logijobs.hu ügyfele, azaz a Jelölt potenciális munkáltatója a Logijobs.hu által továbbított ill. hozzáférhetővé tett Jelölti személyes adatokat kizárólag az általa meghirdetett álláslehetőséggel kapcsolatosan, a pályáztatási eljárás sikeres lebonyolítása érdekében és kizárólag az elbírálási folyamat lezárultáig jogosult kezelni. Logijobs.hu ügyfele adatkezelésének feltételeiről és körülményeiről az adott társaság tud tájékoztatást nyújtani.

 

Kivételes esetben szükség lehet arra, hogy a személyes adatok külföldre, olyan országba is továbbításra kerüljenek, ahol az átadott adatok kezelése, feldolgozása során nem biztosított az Európai Unióban megkövetelt szinten a személyes adatok védelme. Ilyen adattovábbításra azonban csak külön tájékoztatást követően, a Jelölt kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A JELÖLTET MEGILLETŐ JOGOK

 

A Jelölt a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Logijobs.hu-tól, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a Jelölt részére, kivéve, ha a Jelölt azt írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Logijobs nem ad.

 

A Jelölt a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog:

A Jelölt írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Jelölt által írásban vagy személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Jelölt által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Jelölt e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

Adatkezelés korlátozáshoz való jog:

A Jelölt írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

a Jelölt vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,az adatkezelés jogellenes, és a Jelölt ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelölt igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Korlátozással a Jelölti személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jelölt hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Jelöltet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

A Jelölt kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a Jelöltre vonatkozó személyes adatokat, ha a következő indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) a Jelölt visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli.

A Jelölt a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

A Jelöltnek joga van arra, hogy kérje, hogy az általa a részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben a Jelölt által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

 

A Jelölt a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

kérheti az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Logijobs rendszerében.

 

Logijobs az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Logijobs meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Jelölt kíván élni e jogával. A Jelölt e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, amelyet saját maga adott meg Logijobs részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Logijobs rendszereiből való törlésével, ezért a Jelölt e jogának gyakorlását követően is Logijobs rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

 

Kérelem teljesítésének határideje:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az 5.1-5.4. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelöltet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Logijobs a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelöltet, valamint arról, hogy a Jelölt panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ha a Jelölt kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

 

Ha a Jelölt elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Jelölt másként kéri. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Jelöltet kérésére Logijobs tájékoztatja e címzettekről.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért Logijobs -tól vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha Logijobs jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A Jelölt jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

 

A Jelölt jogait érvényesíteni nem tudja, ha Logijobs bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Jelöltet. Ha a Jelölt kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Logijobs-ot terheli. Ha Logojobs részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

A Jelölt az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Jelölt választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Logijobs az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Jelölt tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Jelöltet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a www.logijobs.hu honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Jelölttel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Jelölt tiltakozik.

Amennyiben bármely személy Logijobs szolgáltatása igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az adott személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató érvényességének kezdete: 2023. február 08.